พัฒนาทักษะของช่าง โดยการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

พัฒนาทักษะของช่าง โดยการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อวัดประเมินทักษะของช่างชาญเทค