การแนะแนวในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

การแนะแนวในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)
สาขางานเทคโนโลยีเครื่องกล เพื่อแนะนำแนวทางสถานประกอบการ
ให้แก่นักษาในการศึกวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ