อบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ของพนักงาน
ณ บริษัท ชาญเทค (ประเทศไทย) จำกัด